Print Item
5oz: $11.53 /8oz: $17.98 /10oz: $22.08 /750ml: $55
Choices
Tempranillo, Campo Viejo Reserva, Rioja, Spain (5oz)
Tempranillo, Campo Viejo Reserva, Rioja, Spain (8oz)
Tempranillo, Campo Viejo Reserva, Rioja, Spain (10oz)
Tempranillo, Campo Viejo Reserva, Rioja, Spain (750ml)

Phone: 416.296.9697
580 Progress Avenue
Scarborough, ON  M1P 2K2