Print Item
5oz: $9.92 /8oz: $15.30 /10oz: $18.73 /750ml: $47
Choices
Pinot Noir, Concannon, California (5oz)
Pinot Noir, Concannon, California (8oz)
Pinot Noir, Concannon, California (10oz)
Pinot Noir, Concannon, California (750ml)

Phone: 416.296.9697
580 Progress Avenue
Scarborough, ON  M1P 2K2